அட்சய திருதியை முன்னிட்டு மாபெரும்‌ தள்ளுபடி !

1.51 6 வைர நெக்லஸ்‌: 18.00 தங்கத்தின்‌ எடை

லை ரூ. 1,08,000. இச்சலுகை தத டம்‌ 01.05.10 பற்‌ முதல்‌

ரர்‌ வ/5வாம்‌ 0615

119, 0) டஸ்ட்‌ மவ்வட $வல்‌ (ல 5 எல்கை ன) சொலல்‌. நசட 2811 1707. 2811-7035 | எணபர்த்ணதளகிடாக!

மெ2)/ஐ1மஓ டு மேலலாரபா190ய00. ட்ட [52] 'பஜாரயர்யமேலயம ப்பி பட்டய 1105) 2ாஜயீற 5 ஐ1௮03ய0 20ஷ20கன னை 19வ(சமவரரிழு. கரத ௭லஜ. ்‌

யத ஐரமமலலம ருலலா! ஐல ராஐ. என்ர பாரலமேல 4

அடியா ாமுமல0-யல பற. ஜமோழயி பொதாஷாலேஒ:59 மற ॥ஜே090ம. ருர்ா(ியு9 பலாம்முடி 9 வெ௩மஓ.

(2 கணவனை ராலழாமாரல

கண்க னை 0102026௦0)

[023 ந்‌ ஜே ண்லகு என்‌

ட்‌ ச்‌ 1:௪1 $ வத்‌

'கொளுத்துற வெயில்ல... வழியிற வியர்வையில, ஷூட்டிங்‌ ஸ்பாட்டில்‌ - ஒரு சமர்ஷியல்‌ பிரேக்குக்கு நடுவில்‌, சின்ன கலைவாணரிடம்‌ சிம்பிளா ஓரிரு ] வரியில்‌ விடையளிக்கவும்னு கேட்டதும்‌ ] தான்‌ தாமதம்‌, ஒரு டஜன்‌ கேன்னிக்கும்‌

டாண்டாண்ணு பதில்‌ சொல்லி "டான்‌: ஆயிட்டாரு.

உங்க கனவு ௫42 ஆம்ஸ்டர்டாம்‌ எதற்கு? நல்லா. ஆம்ஸ்‌ ஏத்தி நடிக்க,

என்ன ஸர்‌! ரொம்ப டாம்‌ இருக்‌

2 கல்கி 982010

தண்ணியும்‌ இருக்காம்‌ (ரல்‌ சாப்பிட விரும்புவது?” ட்டோஃகிராப்‌ வாங்க வரும்‌ ரசிடை களின்‌ காசில்‌ இட்லி, தோசை! கூடவே எடுத்துச்‌ செல்ல விரும்பும்‌ பொருள்‌? அந்த ஊன்‌ மாமியள்‌ வீட்டுக்கு நம்மள அனுப்பாம காப்பாத்தும்‌ நம்மோட பாஸ்‌. விஸ. (ரல. மறைப்பிகள்‌? நான்‌ ரொம்ப ஓபன்‌ டைப்‌, பகிரங்கமா 'தில்‌லா ௫ரில்‌ செய்ய விரும்புவது? அந்த ஊர்‌ டாமில்‌. மன்‌ பிடிச்ச துப்பாக்கி சுட்டுத்‌ திங்‌

எதையெல்லாம்‌.

கணும்‌. விரும்பும்‌ வாகனம்‌?

நடிக்‌ என்கிற அந்தஸ்துக்கு, கேட்‌ லேயே லிஃப்ட்‌ கொடுக்க எந்த வண்டியா இருந்தாலும்‌, எம்பெருமான்‌ கருட வாகனத்தைக்‌ கொடுத்தாலும்‌ ஒகே தான்‌,

அழைத்துச்‌ செல்ல விரும்பும்‌ நபர்‌?

விவேக்குன்னு ஒருத்தனை இந்தப்‌ முமிக்குத்‌ தந்த என்னோட அம்மை, அப்பன்‌,

அந்த ஊரில்‌ எதைப்‌ பள்ப்பீங்க?' நான்‌ ரொம்ப உஷன்‌! அந்த ஊரு

| விவக்‌ பட்டி

ிபருககளைத்தா

பள்ப்பேன்‌. (முதியவர்‌ “ளத்தான்னு அர்த்தம்‌)

(சிள்கள்‌ தொல்லையிவிருந்து தப்பிக்க ஏந்த த்துல சத்துவீங்க?'

"வேஷம்‌" போடறது சுத்தமா பிடிக்காது அத்த ஊர்‌ 'க்ளைமேட்‌'ட எப்படி ரசிப்பீங்க? பகவில்‌ ஊரையும்‌, இரவில்‌ நொறுக்குத்தீனி

நியயும்‌ ச்திச்‌ சத்தி சாப்பிட்டுத்தான்‌. | கூட வரும்‌ கோலிவுட்‌ கேர்ள்‌ஃப்ரெண்ட்‌...? | பர(றுவை முனியம்மா - ஏன்னா ஸ்‌ சர்ஜ்‌.

மில்லே!. (கிசுகிசு: இனிமேதான்‌ காதலி |

[ளையே ரெடி பண்ணனும்‌)

- ராகவ்குமள்‌

சமீபத்தில்‌ இவருக்கு வழங்கிச்‌ சிறப்பித்‌: கால்‌ நூற்றாண்டுக்கும்‌. மேலாக கல்கியில்‌ ஈடா கட்டுரைகளையும்‌. சிறப்புக்‌ கட்டுரை களையும்‌ எழுதிவருவதுடன்‌, சிறப்‌ 'ிதழகள்‌, தீபாவளி மகர்கள்‌ தயாரிப்‌ பிலும்‌ பங்களித்து வருகிறள்‌ சந்திர 'மெளலி, வாசன்கள்‌ சள்பிலும்‌ கல்கி. 'சள்பிலும்‌ அவரை வாழ்த்தி மகிழ்‌:

கிறோம்‌. (ஆ)

பதன்‌ அச்சகத்தில்‌, அச்சிட்டு வெளியிடுபவர்‌ "லக்ஷ்மி நடராஜன்‌.

'ஆசிரிய? சீதா ரவி

சுதிர்பாரதி, அமிர்தம்‌ சூர்யா. வடிவமைப்பு. எஷ்ஸ்டீஃபன்‌, எம்‌.மோகன்‌, பகோபல்‌. தொலைபேசி 044-434 0008. தொலைநகல்‌ 044 -4343 8909. ஆசிரியர்‌ குழு: 044. 4343 0022 முவற

ரர்ல்வமமையுவ இத ந்தா பிரிவு, 0412 4303 8033. கல்வி டவ லா "விற்பனை பிரிவு, 044. 4343 0044 அிகடுவமமையு லா. இன்பிநெட்‌ முகவரி: மலவவியாறு

சந்தா விவரம்‌ (ஒரு வருடம்‌) : உள்நாடு : ரூ.500/. வெளிதடு ரூ.3,800 [2 கலி பிலடக்கஸ்‌, பர இவஹர்லால்‌ நேரு சாலை, ஈக்கடுதாங்கல்‌, சென்னை: - 32

வகைத்‌, தல்லைகக, வெளி. இவ்‌ பொறுப்பல்ல

நீங்கள்‌ கேட்டவை - தராசு

*ஜென்மேலி ஆர்தந்தகுமார்‌,

இருவண்ணாமலை.

மதமரந்க்‌ தடைச்‌ கட்டம்‌ மீண்டும்‌

'தமிந்தாட்டில்‌ கொண்டுவரப்பட்டாஷ்தான்‌. [தயழகத்தில்‌ முதமரற்தம்‌. தடுல்கப்படு!

இல்லையா?

1 மதமாற்றத்தக்குக்‌

அடிப்படை

தடைவிஒப்பது.

சட்டப்படி உரிமைகளை மறுப்பதாகக்‌ கருதப்பட

வாழ்க்கைத்தரம்‌ உயர்வது, தரமான கல்வி

இடைக்கச்‌ செய்வது ஆயெ இரண்டும்தான்‌

கயர்வுதாழ்வு பாராட்டாத மனமாத்றத்தை.

உருவாக்கும்‌, அப்போது மதமாற்றம்‌ தானே. நின்று போகும்‌. வானி இருஷ்ணா, பெங்களூரு: ஞ்யொவசியப்‌ பொருட்களின்‌ விலை

3. அ.

1

கரி தமிழக்‌ பெரும்‌ பாதிப்பை: ஒத்படுத்தவில்லை. ஏனெனில்‌ தமது: க்கள்‌ வாங்கும்‌ சக்தி அதிகரித்துள்‌.

னது என ௭வ. வேலு சொல்தொரே அப்படிகம்‌ இடும்‌ * சேர்க வள!

மக்களின்‌ வாங்கும்‌.

கவறும்‌ அஇகரித்து விட்டது போல்‌ அவரும்‌ நுலதது. அரசனும்‌ நாலிதரும்‌ *.இரகல்யாஸைத்தாம்‌,. மதுரை 9 "நான்‌ ஆட்சிக்கு வந்தால்‌ இருபத்த

6.

221111 600]

ததா மணி தொழும்‌ தடையில்லரு. | மிஸ்சும்‌ இடைக்கச்‌ செல்வேன்‌"! எல்‌ தாரே ஜெயலலிதா?

| ஆட்சிக்கு. வரமாட்டோம்‌. வரியிதனை நம்பிக்கை இருந்தாலொழிய இப்படிப்பட்ட வாக்குறுநிகளை அள்ள. விமல்‌ இருப்பது நல்லது! அப்புறமாக, தலையைத்‌ தொங்கப்‌ போட்டுக்‌ கொள்

நரம்‌ *வெதவிவகுமர்‌, சென்னைய மும்மை தாக்குகவில்‌ கைகா: தவிரவாஇ கசப்பை? விசாரணை. காக தங்களிடம்‌ ப்படைல்‌, வேண்டும்‌ என்று பாம்‌ ௮௪. இந்தியாவிடம்‌ கோரிக்கை வைத்துள்ளது. ப்ரி.

7 ஆணமாம்‌; அவ

மற்றவர்‌. என்று. நு [தீ கன்னா பூ்ட விடுவித்தவிட சொம்ப 1 இங்கே வண இதக்‌ ட்ப வசதியாக இரக்கம்‌, 1 வதா ஆணல்‌ அத்த வனி, (க அரக்கு! பரவ பன்னு தகியடவேண்டிய ந்‌ 0 ச. தறைகளில்‌ இல்லை எஸ்பதர்த. 0..என்‌.சப்பிரமணியன்‌,. ஞி மற்றும்‌ ஒரு சான்று. தாறு

சென்னை-18 தரித்த அமைக்ர! பழூலிி ன்று தாட்கனுக்கு ஒருமுறை லந விமானப்‌ பலஸமம்‌

நார்‌ - மக்களின்‌ வரிப்‌ 2) மக்களவைக்கு வரு "இல்வை. கைநீட்டி தவ: ச்‌ குட்டிக்காட்டாதது. ஏன்‌?

1 கைறீஸ்டால்‌.... சூரியன்‌ பட்டுப்‌ பொகக்லி விடுமே, |தணல்தான்‌!

நகட்க்றுதே, 1100, 3

*எஸ்பம்பாமி, இருவாரர்‌ 5 கோவை! அம்மன்குளம்‌ பகுதயில்‌, குடுசையர்று வாரியம்‌. கட்டும்‌. படல இக ்‌ ஈம்‌ ஒன்ற பூமிக்குள்‌ புதைத்த ப்தி. 1 கட்டடங்கள்‌ மட்டுமா பூம்குள்‌ புத்‌ (ன ஏழைப்பங்காளன்‌ இ.மு.க. அரின்‌ [ரம்‌ பேஜ்நில்‌ புறைது போயிற்று; கரசை: /1ற்றுவாரியத்‌ தலைவரின்‌ கடமை உணர்வு. (தல பாதாளத்து்கப்‌ புதைந்தது; அமைச்‌ ரின்‌ கண்ணியம்‌ புதைந்தது; முதல்வர்‌ )சலுத்தவேண்டி௰ கட்டுப்பாடு தளர்ந்து: (தைந்தே போய்விட்டது!

இராவசந்தராக்‌,

மாறான வணிச்ி மிக ஆபத்தா. ஒது: இந்த்‌ தவறுக்கு முக்வெ ணம்‌, அதியாமை அல்ல; அஜியல்வாதிகளின்‌ ௬௨, நலம்தான்‌. பாடசம்குக்கு, வெள்ளாலைம்வோட்டை 4.

ககடம்‌ உன்னை

39

ரகக

சதியை ஒழிக்க எழுந்தவயறங்களைம்‌ இறந்துவரும்‌ சலைஞர்தான்‌. கள்ளர்‌, செகமுடையார்‌, முக்குலத்தோர்‌... என: இனைக்கு ஒரு அமைஸ்ர்‌ புதவி ஒதுக்கும்‌ சலாசாறத்தை. ஆமம்பித்ததாகச்‌.. சொல்‌. இறள்களே?

1 அலைத்து பிரிவினருக்கும்‌ அமைச்சர வையில்‌ இடம்தரவேண்டும்‌ என்ற தோணல. செயல்படுவது வேறுபாடுகளை நிலைக்கச்‌

கனையாது. மாறாக, 'ஜரதியை தோக்காமஸ்‌, ஆற்றல்மிக்க தோமை: மாணர்களை அமைச்சர்களாக நியமித்தால்‌, அனைத்துப்‌ பிரிவிலருக்கும்‌ நியாயம்‌ இடைக்‌. (ம; தமிழகம்‌ விரைத்து முன்னேறும்‌.

*ரஜி ராத பெங்களூரு 9.இந்தயர்கள்‌. சோம்பேறிகள்‌ என:

தவான்‌ வாமர சொல்லிமிருக்றொர.

1 இந்தியர்கள்‌. சோம்பேறிகள்‌ என்று: அவர்‌ சொல்லவில்லை. ச்சளிடம்‌ இருக்‌ கும்‌ கனழப்பும்‌ இந்தியர்களின்‌ மூளையும்‌ 'இந்தியா மிகப்‌ பெரிய

கெர்களிடமிருந்து உழைப்பைக்‌ சுற்றும்‌

ஒன்றுசேரந்தால்‌

இர்ஜ்ப்கள்‌.

கொள்ளவேண்டும்‌: என்றுதான்‌ சொன்வர்‌.

*ழுககுமர்‌, காட்பாடி

நசன்‌. தலாறிதி அழகர்‌, 'அதவதிதி ஸ்டாவின்‌ என மூன்று தூண்கள்‌. (இன்று தமிழ்த்‌ இனையுவகைக்‌ தாங்‌. (இற்கின்றணவே?.

1 தமிழ்ப்படங்களின்‌ தரத்தை உயர்த்தும்‌ படி செயல்பட்டால்‌, தூண்கள்‌; இல்லையேல்‌ வீணர்கள்‌.

ஒகுகனேன்‌, மறைமலைநள்‌ 0

9 கேன அரசு, சினிமா இலேட்டர்‌ பெரியாறு அணை உடைவது போ

அதனால்‌ ஏற்படும்‌ கிரிறப்புகள்‌ உள்ப

படமால்கிட்டு, அதைத்‌ இரைலிட்‌ வருகிெகே | இன்ற அவவ

பு - முதல்‌ சூற்ற இந்திய ஒருமைப்பாட்டுக்கு வேட்டு வைய்‌ (பது இரஸ்டாவது சூற்றம்‌. இதைப்‌ பர்த்து] கொண்டு மத்தியஅரசு நடவடிக்க எடுக்க கம்மா இருப்பது மூன்றாவது பெரி

ஓஎஸ்‌.பாலகப்பிரமணியன்‌,

செல்லை: 9௪9 தரர்‌ அமைக்ரவையிலிதத்த்‌ விலக்கம்பட்டுள்ளத. புத்திர. விலவ்‌ செ

தைக்‌. காட்டிலும்‌ பவரி, படேல்‌, சினி பாசன்‌ முதலாவ ரில:

முக்கு இடமே இல்கை அறிவிப்பில்‌ அரச கட்டிய அவ

மிக அதிகம்‌) போரில்‌,

ன்ற:

ரர பதவராமன்‌,.. இருஷ்ணரி தலங்கோ மதத்த. ஒருவர்‌ இவ்த விருத்தாசலம்‌ தொகுதவில்‌ நின்று வெஞ்‌: வெற்திதப்புதாக விழயமரர்த்தை ுறைகத

இழாரே ராமதாஸ்‌? ] விருதாவான குற்தச்சட்டு! ராமதாள்‌. (இயாலில்‌.

அமெரிக்கவாழ்‌ இ)

இடம்‌

இ௫

பெறும்‌

7 0810006870. ஈய ௨பதாபட ஈ௩ீ. 1300/- 4௦0௭4 (பாஸ்‌ ராட்‌ (ரப 02௭ 300 4:40 கோ* பபான்‌ ரர்‌) 511/0 ₹5. 6750/- "65௦ (ஈ௦பஸ்௨ ஈயா ௮2, 246 ௧15 822672),

2085 700087008 நர0/601/8 04, "பபபரகம0 டவ & 600ப ப1டட5 85. 2500/- (ரப்பு றாய்‌! 2/௦* &௦௦௦ரமச்சப0ா)

௦௦%, 00000௩ & 6004881 ௩5. 4000/- நதடத வய தகவவவளாவ்‌ 0௧௭ ஈக, 14010/021 ஈகபட.

& 900ட&01 ௩5. 3500...

5 0ஐ௫ ௨0/௩௦ 7௦பஈ- கமதாபய1 0௧0௨௦௨. ௦008௦. 85. 8000/- நர்யாாகா, க0212001 8815, (ளட (0௦்பஸ்‌௨ 0, 5௦௦0. 'திரசறு 8051140056 '& ௦௦00802100).

ஒக, பொ௱ணவி & 80129 72௨5 (8௮ய9 எா 3). (00549௦ 90007௨4௪1௦ & லே)

பு தட்‌ உட டத அருக்குகெல்லஸ்‌

கு 'போறிங்களோ அந்த ஊரைப்‌ பத்திய தகவல்‌ குறித்த. மிரசரங்களை வாங்கிப்‌ படியுங்க! போகிற இடங்களோட மேப்‌ கைவசமிருக்கட்டு்‌.

"ட பயணத்துக்கான விமான, ரவில்‌, பஸ்‌, டிக்கெட்‌, உங்க அடையாள:

'அப்டை, பாஸ்பேள்ட்‌(அவசியமானால்‌) இவற்றை மட்டுமில்லாம, உங்க கிரெடிட்‌ கள்டைக்‌ கூட ஜொ்ஸ்‌ எடுத்து வெச்சிக்கோங்க, 'ஓ ஊருக்குப்‌ புறப்படறப்போ, வீட்டு வாசலில்‌ ரொம்ப சீன்‌ காமிக்காதீங்க, ௫: தலைவலி, ஜலதோஷம்‌, விற்று. வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்‌ போக்கு மாதிரியான பொதுவான உபாதைகளுக்குசிய மாத்திரைகளைக்‌ கையோடு எடுத்‌ துக்கொண்டு போங்கள்‌. டாக்டர்‌ இல்லாதபோது, ஒரு அவசரம்னை உடனடியாக அந்த மாத்திரைங்க கைகொடுக்கும்‌.

*.கள்‌ நெம்பர்‌, டிரைவர்‌ பெயர்‌, அவரது மொபைல்‌ நெம்பர்‌, கள்‌ ஓம்னி. கம்பெனியின்‌ டெலிபோன்‌ நெம்பர்‌ எல்லாவற்றையும்‌ கேட்டு எழுதி ந்த்‌: பெ்சக்கங்க, ரிஸ்ட்‌. ஸ்யாட்கள்ல, கள்‌ எங்கே நிறுத்தி

2 2 இருக்குன்னு தேடுப்போ, க்‌ நெம்பர்‌ தெரியாது.

'போனா ரொம்ப திண்டாட்டமாயிடும்‌.

இன்ன வயது, சிறகுகளுக்கான காலம்‌ வான விஇியில்‌ வலம்‌ வர வேண்டி, மனம்‌ ஏங்கும்‌. பருவம்‌. இன்று பணி நிமித்தம்‌ £வளியூர்‌ செல்ல தேர்றெ போதெல்லாம்‌

என்‌ குழந்தைகள்‌ இரண்டு தோம்‌: என்று ஓடவந்து கால்களைக்‌.

கட்டிக்‌ கொள்ளும்போது, என்‌ கடத்த காலம்‌

கன்னத்தில்‌ கை வைல்‌

சுற்றுலா என்பது படர்ந்த வியத காலத்‌ இல்‌, எங்கள்‌ பன்னிப்‌ பருவம்‌

அருலிலிருக்கு பக்கத்து மாவட்டமே 05 சொந்த ஊண்‌ சிவதாபுரம்‌ "ஏன்டி ராமம்‌. மொத்த விடுகள்‌

ர்‌ அப்போதைய சுற்றுலா, அங்கு. கணி நடத்து போடற பயணமும்‌, போடிநாய கன்பட்டி ஏரிக்கரை மீது. வரிசையான பல்‌ மீது படத்த மரகதக்‌ கற்கள்போலி மனர்த்இருக்கும்‌ பனை மரங்களினடியில்‌ ல்லும்‌ அனுபவமூமே, அன்று மனத்தில்‌.

இன்றிருக்கும்‌ கட்டு ஊடகங்கள்‌

தால்‌, பள்க்கும்‌ இடங்கள்‌ எஸ்‌ வாய்த்த இடங்கலாி மயக்கும்‌ தன்மையை ஏற்படுத்தி. ஐந்தாம்‌ வகுப்புப்‌ படிக்குமி போது ஆண்டுத்‌. "விடுமுறையில்‌

பேஸரி

“ன்றிருந்தேன்‌. அங்கு. கணப்‌ பரு அழுகின்ற

சிறுவாணி

முழுவதும பாக்குத்‌ தோப்பு

அடிவாரத்தில்‌ கன்ளிகளைர்‌ சேத்து,

மூட்டி ரயகந்தம்‌ உப்புமா இற... டிப்‌ வதன பற: ன்‌ (தைம்‌ சாப்பிடும்‌ முன்னரே கண்‌ தடட வலை இடம்‌. அபபடும்பேஷதான்‌ கம. மலம்‌ ஆம்‌ சரம்‌ எண்‌ ரீம்‌ பல்‌ உப "கப்புமா!.. பு வண்டியில்‌ அங்கு செல்‌ )டரியில்‌ "உப்பு! இல்லாத. ன்‌ வண்டி வல்ல ஓம்கிறலிர கத்‌ அளவர்‌ களை வவவ்வம்‌

அறுவடை செய்யம்‌ கல்வி, அங்கிருக்கும்‌ தாவரவியல்‌ பூங்கா எங்களுக்கு ஒவ்வு நேத்‌ தவச்ளாலை. அங்கிருந்த முலைத்‌ தேட்டம்‌ ஜப்பானியப்‌ பூங்கா போன்றவை எமக்குள்‌ முடிய நினைவுகளைப்‌ புகுந்தன. அங்கம்‌ (க்‌ மரங்களை என்‌ கவியரங்க ஒத்இிகைக்கம

தலைய/க்கும்‌ வாசகர்கள்‌,

கல்தூரிலில்‌. இந்திய க்றுப்ப இந்தியாவில்‌ குளிர்‌ இருக்கும்‌ வேஸ்டும்‌ எவ அறிவுறுத்தினர்‌ நாலோ நம்மால்‌ குளிரத்‌ தாங்க. முடியும்‌: என்சிற தெணவெட்டுடன்‌.

கடைரியாண்டு.. ௮௦.

னவே நிறையும்‌ கம்பலித்‌ துண்‌

சென்றேன்‌. ஒளனவு ஹறிற்‌த தெரியும்‌

'வாழ்க்ஸக பஸ அத்சயங்கணன இனித்து டைய வவைத்கருக்கீறது எண்பஷத ஒவ்டுவாரு பயவபமுல்‌ உலமர்த்துகறது.

ப்ளஸ்டுவிலேயே "பிரவின்‌: தேர்வு எழுதிய (தால்‌ சமாளிக்க முடியும்‌. என்‌ நண்பர்களுக்கு. நானே 'துபாஷி.:

மீப்ரவரி மாதம்‌. டில்லி குளிர்‌ தாங்க. முடியவில்லை. மசூதியில்‌ எல்லோரும்‌ 'இறங்கொர்கள்‌. எங்கும்‌ பனிமழை. எஸ்லால்‌ ஒருஅடி கூட எடுத்து வைக்கமுயுயவில்லை (பல்‌ த்தயடிக்க நடுங்கல்‌ கொண்டிருந்தேன்‌. 'இந்த இடத்திலெல்லாம்‌ மனிதன்‌ இருப்‌: யானா! எக்‌ கோபம்‌ வேறு,

ஆணால்‌,

10 கல்கி 952010.

வனா னசைகனையய அணத மபா அய்யா வைம அணைக்‌.

அதே இடத்தில்‌, ஐ.ஏ.எஸ்‌, பயி்ிக்க்‌ இரண்டாண்டுகள்‌ கழிக்க வேண்டிய கம பாயம்‌ வருமென்று அன்று எனக்குத்‌ தெரி!

மகளோடு வு எவ்வளவே,

வில்லை, ஹரித்துவாரில்‌ இருந்த பயணி! மிவுறல்தியும்‌ பொருட்படுத்தாமல்‌ உள்‌. செல்ல, கல்லை அவரை அடத்துக்கொள்‌| சென்ற காட்டு இன்றும்‌ மனத்தைத்‌ த! வாய்ப்‌ மிழிலிறது.

பலிற்ரிவின்போது நாங்கள்‌ இமயமஎ

பாருவர்‌

லின்‌ உட்பகுஇிகளுக்கு நடைபயனம்‌ ரெ வது கட்டஙப்பாடம்‌. எப்களோடு கோலே கழுதைகளில்‌ வயோடிக வங்காளிகள்‌, ௮1 இடங்களில்‌. பயண செய்வதைப்‌ பார்த்தபோர்‌ வர்கள்‌ வைராக்கிய அதரயப்பட. வைக்கு

இயம்‌ அழஞுகனின்‌ ரிவர்‌ இலய. நிகழ்வுகளை, சந்தக்கல்‌ கடினமான ஷமே அச்சாரம்‌

வாழ்க்கை பல அந்‌. யங்களை ஒலித்து வை. இருல்கறது எ்பதை என்பு ஒவ்வொரு ப] ணமும்‌ எனக்கு. உணர இவது,.. மு௫ர்ச்சியையுப அனுரணையயும்‌ அக்குல்‌ கற்றுத்‌ தந்தன,

இன்று அடிக்கடி பணி நிமித்தமாக பலங்கள்‌, ஆனால்‌, அவை, பாதுகா, பாணவை., சின்ன வயதில்‌ பயணித்த நச்சு மற்ற பயணங்களைப்போல அவுற்றில்‌ சுவ! இயமில்லை. பேருந்திலும்‌, மிடிவண்‌। விலும்‌, பலைப்பாஷையிலும்‌, ரில நேரங்களி. சரக்குந்துகளிலும்‌ பயணம்‌ செய்யு! ஏற்படும்‌. குலுக்கல்கள்தாம்‌, நம்‌. மு. கெலும்பை வலுவாக்குடுல்றன.

இ, அன்னதானமும்‌; ஆன்மீகம்‌ எது கண்கள்‌!

ர்‌ ப்‌

முதா இத்‌ 4

பழநி முருகன்‌ பேருல எஙக கலக்லழுநது சரவணகுமார்‌ ஆபச பேச்‌ ரமண நடை. ஜெரில்‌ முடக்கம்‌, அழச்யல்‌ பிலைடைஷ செயனினைக்‌ கோளாறு, பில்லி, இனயம்‌ போன்ற அணைந்து ஜரசனை ளுக்கும்‌. உஙகள எடுத்தல்‌ கறலதலளுபல பேசப்‌:

ப: எனலும்‌ அறியேன்‌. வீர கணமகத்தன்‌ பையன கனமும்‌.

தொயவ்கள்ைம்‌

2 பாக்.ர்‌. ஸ்‌.ஜி. இராஜா டயடை

இித்வானந்தாவுக்கு ஆலிரக்கணக்கான கொடி சொத்து சேர்தது எப்படிர.

"இயான வருப்புகளுக்கு பணம்‌ வாங்கு, வரி. ஒரு பக்த தன்‌ வீட்டுக்கும்‌ கப்பட்டு பதயனனை செய்தால்‌ போற ரூபாய்‌, வட்டில்‌ அவரே பூனை செய்தால்‌. நாதூ லட்சம்‌. வெளிநாடுகளில்‌ டாலர்‌ கணவ்லல்‌ கொட்டு வார்கள்‌, தவிர, புத்தகங்கள்‌. விற்‌ மூலம்‌ நல்ல வு்‌. முழு செந்து விஷமும்‌: நித்யானந்தாவின்‌ தம்பியான கோபி என்ற. நிந்காஸ்வரானத்தாவுக்கக்தான்‌ தெர்யம்‌.. நிறைய புத்தகங்கள்‌ எழுதிவிருக்றொரே? [ரக்கா], புத்தகம்‌, சி.ட., டி.வி.டி.

வெளியீட்டுப்‌ பிரிவுக்கு நான்தான்‌ பொறுப்பு. புர

ணங்கள்‌, இஇகரங்களி வேதங்கள்‌, சமணர்‌, ராயடிருஷ்ணரி

ம்‌ சொல்லாத எதையும்‌ புஇதாக அவ

பல பிரபலங்கள்‌ தங்கள்‌ திக்வானந்தா குணமால்லயதாகச்‌ கன

கடுமையான இயானமும்‌, பல நேங்களை 89 சதவிதம்‌ கட்டுப்படு 4. இதுதான்‌ பலருக்கு நடத்தருக்வ தவிர, நித்யானந்தாவின்‌ ஆசியால்‌ அல்ல அதுவும்‌ கை, கால்‌, கழுத்து வலி போஸ்‌ வைகளால்‌ பாதிக்கப்பட்டவரிகளுக்குகாலி இவாரணம்‌ இடைத்தருக்கறது."

தம்ப முடித்தது?

“செந்த செட்அப்பில்‌ நாம்‌. அறிமு மாகும்போதே அவணப்‌ பற்றி அப்படியொர்‌ மமிப்பை வருவாம்‌ விடுநரிகள்‌, நாம

(சிரம வளாகத்இல்‌ நுளைத்து "மன்றால்‌, ஏதோ மூளைச்சலவை செய்யப்‌:

பட்டு, வசியம்‌ செய்தது போல்‌ ஆவிடு நவம்‌. இது ஒரு மாயைதான்‌. அதிலிருந்து 90 மு௮யாததால்தான்‌, பல பெண்கள்‌ [மனைகளில்‌ பக்கறார்க்‌

நித்யானந்தாவை. நீங்கள்‌ சந்தேலக்க கூம்மித்தது எப்போதுர:

பல்‌ கொடுமை உட்படப்‌ பல்வேறு: மெகப்பட்டுக்‌ கொண்டு.

13/19)

ன்ப

பாதிக்கப்பட்ட... ஒரு பண்ணே என்னிடம்‌ சொன்‌ [ணி. எக்‌ கடுமையான. [தக ஒரு மரம்‌ பெரிய அதன்‌ /ஸ்ணிதான்‌, இந்த தமம்‌ [கத்‌ துரோகியை அம்‌ ப்படுத்த வேண்டும்‌. மன்று முவவு செத்து, அழைப்‌ பணையம்‌ (வத்து பல்‌ படம்‌ எடுக்க. ற்பாடு செய்தேஸ்‌. நலமா கனை ந்தா இருக்கும்‌ (றைக்கள்‌ வாரம்‌ நிழைய முழியாலு. மு கட்ட பாது பப்பு உண்டு. அமி. நமத்தல்‌ முப்பத்‌ நெட்டு அறைகள்‌ இன்றுக்கொன்று

காமிரா

பட்ட ன்‌ ்‌ அலெனின்தருமிபியை

தொடர்பு இடையாது. நித்பானந்தா தங்கிருக்‌ கும்‌ கட்டடத்தில்‌ ஆண்களுக்கு அனுமத இல்லை. "இனி எந்தப்‌ பெண்ணும்‌. வந்தாவால்‌ பாஇக்கப்படக்கூடாது" எண்ணத்தில்‌ துணிந்து செயல்பட்டேன்‌. இதுவரை நாற்பதுக்கும்‌ மேற்பட்ட பெண்‌ களும்‌, நூற்றுக்கணக்கால வெளிநாட்டுப்‌ பெண்களும்‌ அவரால்‌ பாடக்கப்பட்டிருக்‌ இறார்கள்‌.

மீடியா இந்த விவ கரத்தை. நாறடக்கும்‌ என்பதால்‌ பயப்படுகிறார்‌ கள்‌, அது தனிற, ஆம பம்ச்னரிணிடம்‌, தந்தங்களைத்‌ ஜெரி கொள்ளப்‌ பாலியல்‌. நடைமுறைப்படுத்த (படும்‌ அவற்றை வெனிலில்‌ சொல்ல்‌ கபாது?! என்று ஒரு ஒப்பந்தத்ில்‌ வையத்து வாங்வுள்ளர்‌, அதனால்‌ பாதங்கப்பட்டகர்கள்‌ பரந்த நிலை. முன்பு இருந்தது. சட்டப்படி நித்யானந்தா. முடியுமா? அதற்கு இடம்‌ இருக்கறதா? தவர்‌ இனி தம்ப முடியாது, அரநாடகம்‌ காவல்‌ துறை முத வில்‌. கொஞ்சம்‌ 'சணக்கமாகத்தான்‌ இருந்தது. இப்‌ பொறு ஸதது செய்த மின்‌ சரியான இசை லில்‌ விரணை போடத்‌

தடட

தொடர்புகள்‌:

ப்ரியன்‌

கல்தி35,2/10 13

கல்கி

2010 மே. ்‌]

வழக்கறிஞர்‌ தொழிலுக்கே தலைகுனிவு!

(சென்னை உயர்நீதிமன்ற விழாலில்‌ நடத்த பகிரங்‌, "வன்முறையை மறந்துவிடவேண்டும்‌ என்று முதல்வர்‌ கேட்‌( கொண்டிருப்பது அபாயகாமானது, இந்த அணுகுமுறையை வே பல குற்றங்கள்‌ விஷயத்திலும்‌ கையாள, அதிகாரிகளுக்கு மதியும்‌ ஊக்கமும்‌ அளித்தது போலாகிறது,

"அம்பேத்கர்‌ சிலை திறப்பு விழானில்‌ வழக்கறி பிரிவினர்‌. ஒருவரை ஒருவர்‌ தாக்கி கொண்டது சாமானி விஞயம்‌. அல்ல, வழக்கறிஞர்‌. தொழிலுக்கே. தலைகுளி! ஏற்படுத்தும்‌ இந்நிகழ்வை, வெறுமே மறந்துவிடுவது அல்ல; சியும்‌ அல்ல.

பிப்ரவரி 2009ல்‌ உயர்நீதிமன்ற வளாகத்தில்‌ நடந்த வ। கறிஞர்கள்‌ - போலீஸ்‌ மோதலின்‌ அதிர்வுகள்‌ இன்னமும்‌ ௮. வில்லை. அந்த நிகழ்வுக்குப்‌ பொறுப்பாக்கப்பட்டு, சில காவல்‌ துறை அதிகாரிகள்‌ தண்டிக்கப்படவேண்டும்‌ என்பது ஒரு தாப்‌ வழக்கறிஞர்களின்‌ தீர்பு! அதை நடைமுறைப்படுத்தத்‌ தவறி! தற்காக முதல்வர்‌ பேசில்‌ அதிருப்தி கொண்டு, சிலை திறப்‌. விழாவின்போது கறுப்புக்‌ கொடி காட்ட அவர்கள்‌ முற்பட்‌ கிற்கள்‌.

'கறுப்புக்கொடி போராட்டம்‌ என்பது, அனுமதி பெற்று, ள்‌

இடத்தில்‌ நடத்தப்பட வேண்டிய ஜனநாயக முறையில “திரபபு, ஆனால்‌, வழக்கறிஞர்கள்‌, தாங்கள்‌ சட்டத்துக்கு அப்பா பட்டவர்கள்‌ என்பதுபோல்‌, விழா திகழ்ச்சிகின்‌ இடையில்‌

54: உம்‌... கமான்‌ !

கந்தயை டங்க...

(சத்‌ இடீரென்று செய்ய முற்பட்டது கண்டனத்தக்குரியது. அவர்களுக்கு அன்றைய (னம்‌ அனுமதி மறுக்கப்பட்டிரு்தாலும்‌, ஜனநாயக சீதிலில்‌ எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்த. வறு எத்தனையோ வழிகள்‌ உள்ளன.

வழக்கறிஞர்கள்‌ அமைப்புகளில்‌ கட்சி அரசியலும்‌ அதற்குரிய இதா (அவ)லட்சணா ம்‌. ஊடுகுலிகிகுப்பது கண்கூடு. இத்த நிலைமை: உருவாகி வேர்கொள்ளும்வரை (ஈகம்‌. நீதித்துறையும்‌ ஏன்‌ பேசாமலிகுத்தன? இவர்களை: அனுசரித்துப்‌ போவதால்‌. நாயம்‌ என்கிற நேசக்கா? அல்லது இவர்களை எதிர்ப்பது வீண்‌ வம்பு என்கிற அச்சமா? ப£சிக்கரர்களைப்‌ "பாதுகாக்க! வேண்டும்‌. என்கிற சார்பு ிலையா?.

'இவற்றுள்‌ எது. காரணமாக இருந்தாலும்‌, அது நீதிபரியாலனத்தையும்‌ ஜனநாயக மரபுகளையும்‌ வெகுவாகப்‌ பாதிக்கும்‌; ஏற்கெளவே பாதத்தும்‌ இருக்கிறத.

'இகழச்சியின்‌ இடையில்‌ திடுதிப்பென்று மூதல்வருக்கக்‌ கறுப்புக்‌ கொடி காட்ட முற்‌. ட்டது. தவறுதான்‌... ஆனால்‌, அந்தத்‌ தவறைச்‌ செய்தவர்களை, வன்முறையைக்‌ ககாண்டு தாக்குவதும்‌ தவறே. அவ்வாறு தாக்கியவர்கள்‌ தமது ஆதரவாளர்கள்‌ என்றும்‌ (ளை அவளை மலம்‌ கணடாம்‌ சலதிக்கல்‌, அபு பெருமை உய ருக்கும்‌

'வழக்கறிஞர்கள்‌ அரசியலில்‌ ஈடுபடக்கூடாது. என்பதல்ல... ஆனால்‌, அந்த உயர்ந்த. ொழிலில்‌ ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்‌ அரசியலையும்‌ உண்னத நிலைக்கு உயர்த்த வேண்டும்‌; *தை விடுத்து, தங்கள்‌ தொழிலின்‌ கெளரவத்தையும்‌ தாழ்த்தி, அரசியலையும்‌ தாம்‌ மாழ்த்து போகச்‌ செய்வது அவர்களுக்கு அழகல்ல, இதை முதல்வர்‌ அச்சமினறியும்‌ /கமனறியம்‌ அவ்தபப்டயகளக்கு உணர்த்தவேண்டும்‌. உயர்த்தித்‌ மக்ககள்‌ தமிழில்‌ நடையெறுவதைக்‌ காட்டிலும்‌ வழக்கறிஞர்‌ தொழிலின்‌ கண்ணியம்‌ நரப்பாற்றப்படுவது அதிமுக்கியம்‌. ௫.

க்க்கி$520 15

ன்வு 996 ௫௫௫ ஏர்ள்டமர. ஈடு முர ஜெலைகழம்‌ இிசசாம்கு * ஏரு இரிழுழச ௫9௯ நொ இது ஓயலம்க. மன்ஏள்மம மமலமமமலக ஸயர(ஷமா ௩-ம8, “அஜ ஏெலனுமுமச௫ு 80ஞஎ,௪6, ஈலஸா ரல போர்க்‌ "ஷின மலரச்‌ மலலிஷ 'ரவகைழுககு எச்டி 12-௫ஐ ஒலு போடு எருஸ௫ர ரஷ ரஷஷடு ௭௫ம்‌ எல்லா ஒ௫ஏலவமரு மலுவலகல ஒஞுரரிசகு ஈமழுஸல ஊழி மழக௩பகு மொரு முனு ஏலசரு ஒழிருள்மமலயல பறமக சை? கொள ௫ஷமைஜு ஞாயச உயாமம௫ ஓரம்‌. விழும்‌ ஒமஏஇ சல ஐல. ஒடுஞுளெவள உமம ச௫ுளலக முசரிமுள ஈரக-ம௫ லது றட ஒமம்‌ ௭௭௫ுமஉ ஒடுமவலகெ. ) ஓம ரஜினி எமஎ “மட க. 'ஏாமஏழா ர்ரக்மமஜ பலரது செரமமமமல 9௪ மறம்‌ ௫௩. “ஆஸி. இஒரு௪௫/௪ “ள்ல ஒரலலல ௭௬. ஓல்‌ ஒழுக்க மடன்‌ நாம மை னிஷழக்த வறண்களா. ஒமஷவயைை ஒழு “மள்ழள்கு ஊணியலவைைசரு 228.) ர. “௫பமிமா மட ஜெரள்டிலே வலயரம௪ அடு எலல. மரம மஷ்ங்று மம்மு ஸகல லரு ராமப மலமமட சலம்‌ ஞாயச முழற ௫£போயள -அஞுமப௩. மூ௯ஸட- மழுக.

1

கவர ஸர மடக.

சரா வருமே ஒல “௭சலமா எரும ரமாக. ஒமம்‌ ஏரமுஒஸ்‌ ஒசசிரமமமகு “ஏர9மிய௫மா ஒரிய சொழுசசசளரம்மு பலலஏு ஈவு வமாறுசமஏ ட.

ட்ப னர இலை ஜிலசாமம்டு 0 “மளிலேத0ே௫ -மளமொதுமேடு, முஇலஸலமை ஐஸ்ல ஞழுசைம௫ மூயமலகழாடு இமா, ௭௫௪ ஏற்றது இலலஸருச்‌

மல்‌ ஒன *.

(ரு

“வைபவத்தில்‌ அரங்கேறுவதைக்‌ காணவே] இந்த ஆர்வலர்‌ கூட்டம்‌. திண்ணைப்‌ பேச்சு, மின்வெட்டு தன்ன வசதிக்‌ குறைவு, உலுக்கி எடுக்கும்‌ ரோடுகள்‌ எனச்‌ சராசரி கிராமத்தின்‌ சகல லட்சணங்களும்‌: பொருத்திய கிராமம்‌ மெலட்ர்‌. ஆண்டுதோறும்‌ மே மாதத்தில்‌ ஒன்பது. நாட்கள்‌, நாசிம்ம ஜெயத்தியையொட்டி நடை பெறும்‌ பாகவத மேளா நாடக மஹோத்சவத்தின்போது,. இவ்‌ ஷ்‌ களைகட்டி நிற்கிறது. அப்படி என்னதான்‌. இருக்கிறது. பாகவத மேளானில்‌ என்றால்‌, “'வத்துதான்‌ பாருங்களேன்‌, அனுபவித்தால்தான்‌ அருமை நெரியும்‌ எகிற மெட்டு நடராஜன்‌. இனர்‌, இவ்வைபவத்தை நடந்தும்‌ ஸ்ரீ லஸ்மிநாசிம்ம ஜெயந்தி பாகவத மேனா நாட்டிய நாடக. சங்கத்தின்‌ தந்போதையத்‌ தலைவர்‌, (பாகவத மேனா நாட்டிய நாடசுமென்பது ஒரு பழம்பெரும்‌ கலை, பகதி, இசை, நாட்டியம்‌, நாடகம்‌ எனப்‌ பலவிதப்‌ பரிமாணங்களைம்‌.

'கோடை வெப்பம்‌ பலரையும்‌: குளிர்ப்பிரதேசங்களுக்கு விரட்டிக்‌ கொண்டிருக்க, அக்னி நட்சத்திரத்தையும்‌ பொருட்படுத்தாது, தஞ்சை அருகேயுள்ள மெலட்‌

நக்கு, ஆண்டு. தோறும்‌ உள்ளுர்‌,

வெளியூர்‌, வெளிதாடு களிலிருந்து, கலை. ஆர்வலர்கள்‌ ஆவலு

டன்‌ வருகிறள்கள்‌.

சீறும்‌ சிங்கம்‌, அர்ப்பரிக்‌ கம்‌... அரக்கர்கள்‌, மனத்தை நெகிழ்விக்கும்‌ சந்த்ரமதி என, பல. புராணக்‌ காட்சிகள்‌ பாகவத மேளா

அழும்‌

கொண்டவை இந்தாட்டிய நாடகங்கள்‌, பக்தி. யையே அஸ்திவாரமாகக்‌ கொண்டு, இதிகாசப்‌

பராணங்களிலிருத்து எடுக்‌ நாட்டில நாடாகக்கப்பட்டு இஷான்‌, னித மில அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றன. தஞ்சையைச்‌ சற்ியுள்ள கிராமங்களில்‌ பிரபலமாலிருந்த 'இக்கலை, தற்போது மெலட்டுரில்‌ மட்டும்‌ பல்வேறு தடைகளையும்‌ தாண்டி உயிர்ப்புடன்‌ இருக்கிறது. வருடாந்திர பாகவத மேளா உத்ஸவம்‌. எழுபதாம்‌ ஆண்டை நோக்கி நடைபோடுகிறது

விலிருந்து. வரும்‌ விருந்தினர்‌ அனைவருக்கும்‌ விருந்‌ தினமும்‌ வடை பாயத்‌

தோடு உணவுண்‌। நிகழ்ச்சிக்கு முன்‌

ய்வொரு நாளும்‌ வரத ரஜ சுவாமி சன்னிதியில்‌.

வழிபட்டு மேடையேறு:

கோணங்கி பிரவேசத்தில்‌. துவங்கும்‌ நிகழ்ச்சி, சில: ஸ்லோசங்களுக்குப்‌. மின்‌, கதைச்‌ சருக்கம்‌, தெடர்ந்து, 9கனேஸ்‌ வர்‌ வந்து

கலைஞர்‌ களையு

ரசிகர்களையும்‌. வாழ்த்திச்‌ செல்வர்‌, பிறகு, ஒவ்லெ கதாபாத்திரமும்‌ தம்மை அறிமுக

செய்து கொண்டபின்‌ நாடகம்‌ தொடரும்‌

நிகழச்சி முடித்ததும்‌, இசைக்க, மீண்டும்‌ வாதாறள்‌ கோயில்‌ சென்று வணங்கி, கலைஞ

சள்வலமாக வரும்பொழுது, ஒவ்‌ வொரு வீட்டிலும்‌ பின்‌ இரவு எவ்‌ வளவு மணியாணாலும்‌ ஆரத்தி எடுப்‌.

நரசிம்மனாகவும்‌, முருகனாக தாவாகவும்‌ அரிதாரமிட்டு நட கலைஞர்களுக்குள்‌, அந்தந்த பாத்‌ 'திரங்கள்‌ ப்ரத்யக்ஷமாகவே பி, இன்றன. ப்ரஹ்லாத சரித்திரத்தில்‌ நடைபெறும்‌ நரசிம்மாவதா சியே இதற்குச்‌ சான்று,

(டும்‌ அனுபவம்‌. நாசிம்மஸ்வாமி வேடம்‌ தரிப்‌

பதற்கான அரிமுகம்‌ கொண்ட முக நூறு வருடங்களுக்கு முற்பட்டது. சுவாமி கோயிலில்‌ இந்த முக அணிக்கு,

தினமும்‌ பூஜை நடைபெறுகிறது. நாடக தினத்‌. [தன்று சவதார திகழ்வுக்குச்‌ சற்று முன்‌, கோயிலிலிருந்து அந்த அரிமுகத்தை மல்லாரி.

நாதஸ்வர ஜதி இசை) இசைக்க, வேத கோத்து, ஊர்வலமாக, எடுத்துவரும்‌ காட்சி கண்‌: எக்‌ கட்சி. அந்த அரிமுகத்தை அணிந்த, மறுகணமே, நாசிம்ம ஸ்வாமி ப்ரத்யச்ஷமாக, ிடுவள்‌, தூண்‌ பிளந்து, ஆவேசம்‌ பொங்க, ஹீஸ்ய நான்கைந்து பேர பிடித்துக்‌ கொள்வள்கள்‌, முன்‌ 'பொருமூறை. நாசிம்ம வேடமிட்டவர்‌ ஒருவரை 'ஒத்தாழக்‌ கிழித்தெறிந்த சம்பவமும்‌ உண்டு!

வதைக்க விரையும்‌ அவரை,

"நடனக்‌ கலைஞர்கள்‌, இசைக்‌ கலைஞர்கள்‌.

பது பேர்‌ கொண்ட சூழுவில்‌. ரூமே ஆண்கள்‌, ஆண்களே பெண்‌: டு அசத்துவர்‌. இந்தியா மற்றும்‌ வெளி (டுகளில்‌ வாழும்‌ இக்கலைஞர்கள்‌, இந்த விழா: (வுக்காக ஒன்றுளேகிறள்கள்‌. ஒத்திகை பள்ப்பதும்‌

'பணரின்‌ வேண்டடு்‌கோளுக்களைங்க மலறாகி கானிதாஸரின்‌ மகத்தான ஆற்தாசங்கன்‌,

ஸீ வே.ஸ்ரீ. வேங்கடராகவச்சார்யர்‌ எழுதிய ஒப்பற்ற நூல்கள்‌! பரவால க்கக்‌ எமை குமாறரஸம்பாவம்‌ படக கத அன்‌ தத உனக வம்‌ இவ்ள 1218 பக்கங்கள்‌: விலை ரூ. 180; தபாலில்‌ பெற ரூ. 210. ஸ்வ றோக நிவாறக கா$ ஸூர்ய சதகம்‌ 'ஸம்ஸ்க்ருத - தமிழ்‌ மூலமும்‌ விளக்கவுரையும்‌.

“நவரத்னமாலா” 14.4. வவங்கடறாமன்‌: 128 பக்கங்கள்‌: விலை ரூ. 40; தபாலில்‌ பெற ரூ, 60.

0, டக்கு சோடு, மேதஐ 01 நல்‌ செனை 600005. போன்‌, (கச ஆல்‌ எப்வே அலேகஷ்டேட்ல்‌ நாளா அர்ட்ெணட்ன்‌, 210-1. "பம்பை ரெலி நிலையம்‌ அருகில] திநகர்‌ சேனை - 600017, போன, 2402 1200 பட உண்‌ ஈம சலக மள | சர்வ சாட

மெலட்ட௭

எங்கே - தஞ்சையிலிருந்து 18 கிம்‌ தொலைவில்‌, திட்டை மரிக்க மக கும்பகோணம்‌ போகும்‌ வழியில்‌: உள்ளது.

எப்படி - தஞ்சை வரை ரயில்‌: பயணம்‌, அங்கிருந்து பஸ்‌ அல்லது, டாக்ஸி மூலம்‌ செல்லலாம்‌.

எப்பொழுது - 2010 மே 19 முதல்‌. மே 2 வரை.

“என்ன... ப்ரஹ்லாத சரித்திரம்‌, ஹரிச்ர்தரா, ஹரிஹர விலா விலாஸம்‌, வள்ளித்‌ திருமணம்‌ நடைபெறும்‌, தவிர, பிற கலைஞர்களின்‌ நிகழ்ச்சி

கிடையாதாம்‌. சிறு வயதிலிருந்தே மெலட் பாணியில்‌ பமிற்சி பெற்ற இவர்கள்‌, விஜ நடக்கும்‌ சமயம்‌ ஒருமுறை, 'சஷ்‌' பனப்பஸ்கள்‌ அவ்வளவே!

"இவ்வருடம்‌, “அபய்‌: என்கி இநதிய பாதக்‌ கலைஞர்களின்‌. கூட்டமைப்பின்‌ சள்பிஸ்‌/ இரண்டு நாட்கள்‌ மெலட்டே பாணி பற்றிய பகிதசி வகுப்புகள்‌ இங்கு நடைபெறுகின்ற. இங்ழ்சர்த்த கலைஞர்களிடமே இக்கலையைப்‌ பற்றித்‌ தெரிந்து கொள்ளும்‌ அரிய வாய்ப்பித,

மேடைகளில்‌ நாம்‌ இன்று கோவில்களையும்‌ பழைமையையும்‌ சித்திக்க முயன்று கொண்ட டருக்க, அந்தப்‌ பழைமையான குழலிலேயே] இஃ கலையை, மள்வு ்‌ சவனஸ்கரும்‌ குன்று புடைக்ின்றளர்‌ மெலட்டுபாணிக்‌ கலைஞர்கள்‌.

'நடனஜன்‌ கூறுவது பேட, “இது வெல்‌ பொழுதுபோக்கல்ல;.. ஒரு தெய்வீகம்‌

யயாகுடிற் அந்த ரோட்டின்‌ ஒரு இரும்‌ பூத்தல்‌, காடை, அங்கிருந்த ஒரு முன்‌ செடிமில்‌ பின்புறம்‌ மறைத்தபடி. தீத. வைத்துவிட்டு, வெளியே வந்து குற்றும்‌ முற்றும்‌ பாத்தான்‌. பள்ப்பதற்கு அட்டு மஸ்தாக இருந்தான்‌. அத்த மாலை வேளை: மில்‌ அவன்‌ மாட்டிகிருந்த கலில்‌ களாஸ்‌. கொஞ்சம்‌ அரமலயாய்‌ இருந்து. ஹைவே. மிலிருது பையஸலய்‌ மரயும்‌ அங்‌ ரோட்டி

வேட்டது. ஏதோ தவது நடக்கம்‌ போது! என்று உள்ளுணர்வு சொல்லியது. வேறு, வழிவில்லை. ஸ்டெப்னியை மாஜ்றியா வேண்டும்‌. 9469ம்‌ பண்ணை வட்டித்குப| போவாக. வேண்டும்‌. அந்த இடம்தான்‌. அம்துல்லாவிற்கு தெரியாது. இரண்டு நாள்‌ அங்கேயே. ஒளிந்து, நிலவரம்‌ தெரிந்து: மொண்டு, அப்படியே பம்பாய்‌, மலேரியா. ரீணவுடன்‌ பறந்துவிட வேண்டும்‌,

அற்துல்லா, சீஷ

"லிருந்து, நடுவே நின்றபடி மெயின்‌ ரோட்டை பரித்தன்‌. மெல்ல காரன்‌ பின்னால்‌ வந்து, மக்கியை இறந்து அஇிலிருந்த ஒரு பெரிய: பாறாங்கல்லை தம்பிடத்ுக துங்‌ எடுத்த்‌. சொஸ்டு வந்து நடுவில்‌ வந்த்‌. அம்ம பக்கத்ல்‌ ஒரு கட்டில்‌ கால்வாய்‌ பிரட்‌ அதற்கான மேடைலின்‌ பின்புறம்‌ தரையில்‌ ஒரு ரிவால்வரை எடுத்தும்‌. பத்து, சிவா. உனக்காக." என்றான்‌ அப்துல்லா. டட

“1ல்‌: வெடிக்க்ம்‌ கேட்டதும்‌. "உடல்‌ அஇர, அனிச்சையாய்‌ கால்‌ பிரேக்கை. அழுத்த கார்‌ அவைக்கழிந்து, தரையெங்கும்‌. யர்‌ மாரிக்கால்‌ தேவ்த்து நிற்கு ஏிவாவுக்கு. உடலெல்லாம்‌ வியர்த்து வழிந்தது. ஒரு. நிமிடம்‌ வெடித்தது கார்‌ டயர்தலா அல்லது.

'தப்பரக்கயொ என்று ஒருகணம்‌ உடலைக்‌ இடலிப்‌ பரத்தும்‌ கொண்டால்‌. சமலில்லை. நல்லவேளை என்று நிஸைத்து சுற்றும்‌. முற்றும்‌ பார்த்தபடி காரிலிருந்து கிழிங்க னஸ்‌. காரின்‌ முன்பக்க டயர்‌ வெடித்திருந்ககு. நடந்தது சரியாவ விஷயமாவ்ப்படலில்லை.

இதயத்தின்‌ துடதுடிப்பு அவனுல்குக்‌

என்று மனஇனுள்‌ பல விஷயங்கள்‌ ஓட, டிக்வலைத்‌ இறந்து ஜாக்கியை எடுத்து

வரமாட்டான்‌. எவ்வளவு நம்பினேன்‌. இந்‌ தொழிலில்‌ நம்பிக்கை மட்டுமே நிலை. வானது, அது குலைத்தால்‌ அவ்வளவுதான்‌. முடிந்தது. எல்லாமே முடிந்து; நம்பிக்கைத்‌ துரோகம்‌ செய்தவனுங்கு மரத்தைத்‌ தவிர வேறு தஷ்டனையில்லை. பணம்‌ மட்டுமே என்றால்‌. பரவாவில்லை. ரீனா, எப்படி வைழ்‌இருந்தேன்‌ அவளை ராணி போல... ஓது சொன்னாலும்‌, கேட்டாலும்‌ அடுத்த தொடிலே.

அப்துல்ல, அவனிடம்‌ மண்‌ 2௫ அவனக்‌ அன்னை முந்திப்‌ இரேன்‌. அவளுக்காக அவளுடய அழருக்காகி, அதை ஒருமுறையாவது நீண்டுவதற்காக,

சங்கர்‌ நாராயண்‌

22 சல்தி 952010.

அடித்துப்‌ பிடித்துப்‌ பறித்ிருக்கு முடியும்‌ க்‌ ர்‌ 1

அவனப்‌ பிக்னிக்‌, வெல்ல. | நப கறிய ஏறாவல்‌ மெல்ல... ரித்து. ரித்து அனுபவிக்க வேண்டிக்‌ காஜ்ிும்‌

பணற்தையும்‌ சரட்டிட்டு என்‌ சீனாஸயும்‌ தட்டிப்‌ போவது என்ன நியாயம்‌

(ன்‌. இப்போ என்‌

நீ செய்த துரோகுத்துல்‌ சரி. வடட வா. வா.

்டன்ட6்‌

டத

பெரிய அளவில்‌ அதற்கு ஒரே வழி டபுள்‌

கல்கி 952010 23.

சோவிங்தான்‌. டபுள்‌ ரணில்‌, என்றால்‌... என்னவென்று தெரியாதவர்களுக்கு இப்போறு. சொல்லிப்‌ புரியவைக்க நேர. மில்லை அவனுக்கு.

மின்‌ பக்க சட்டுக்கு அடில்‌ உன்ன பத்து கொடிக்கான பம்னை..."* பாவர்‌ நோட்டை எப்படி மாற்று வது என்ற யோசனையுடன்‌ ஸ்டெப்னி மீது எடுத்து ஒவ்வொரு. | போலிட்டாக வா மாட்ட ஆரம்பித்‌. நேரத்தில்‌, தூரத்தில்‌ ஒரு புல்லட்‌ வரும்‌. ஓசை கேட்க, பதற்றம்‌ அதிகமா, சட பேவென போல்ட்டை டைட்‌ செய்ய ஆழம்‌ பீத்தான்‌. சத்தம்‌ மெல்ல அருகே வர வர. முகம்‌ முழுவதும்‌ ஹெல்மெட்டை மாட்டி மறைத்தபடி. ஒருவன்‌ வருவது. தெரிய பதற்றத்தோடு எல்லா உபகரணங்களையும்‌. எடுத்து அன்னி டிக்கியில்‌ போட்டு மூடக்‌ காரை இப்ப, அந்த புல்லட்‌ சிவாவை. கீராஸ்‌ செய்து போனது,

இவா சின்னதாம்ப்‌ பெருமூச்சு விட்‌ டாஸ்‌. நல்லவேளை! நம்மைத்‌ நர்த்தக்கட்ட வந்த ஆன்‌ இல்லை. இம்மாதிரியான ஜே: கில்‌, வாழைப்‌ பார்த்தாலும்‌ உள்ளுக்குள்‌. குனிரெடுக்கத்தான்‌. செய்து. இன்னும்‌: பத்து ஓலோமீட்டர்தான்‌; பெலின்‌ ரோட்டி விருந்து பையாஸில்‌ நுழைத்த ஐந்தாவது! திமிடத்தில்‌ பண்ணை வீடு. அங்கே எனக்காக, காத்இருக்கும்‌. ரீனா... இரண்டே தான்‌! அவ்வளவுதான்‌, சொய்ங்‌" என்று பறந்துவி. வெண்டும்‌. என்று யோசித்தபடி, காரின்‌ ஆக்ிலேட்டரை அழுத்த, கொஞ்ச நேரம்‌ முன்னால்‌ போன புல்லட்‌ தெரிந்தது.

உட்க

[ப்தல்லாவுக்கு எரிச்சலாய்‌ இருந்தது. இத்நேரத்திற்கு வந்திருக்க வேண்டும்‌. நரசிம்மிடமிருந்து ஏற்கவே தகவல்‌ வந்‌ இருந்தது. சென்னையிலிருந்து ிவா காரில்‌

இளம்பியவுடன்‌, அவன்‌ தகவல்‌ சொல்லிவிட்டான்‌. முடிந்தால்‌ காரை பின்‌ தொடரச்‌ சொல்லீ. மிருக்‌கிறேன்‌ பக்கல்‌, கார்‌, பைக்‌, இரண்டின்‌ வேகத்தர்‌ கும்‌ நிறைய வித்தியாசம்‌

வணங்காத நான்‌ அவளிடம்‌ மண்டியிட்டிருக்கிறேன்‌" ன்‌

இருந்தலும்‌, வேது வழிலில்லை, யாரை, மாவது நம்பித்தான்‌ ஆகவேண்டிலிருக்றத. மீன்‌ ஏன்‌ வரவில்லை, பண்ணை விட்டுக்கு பொய்த்‌ தன்னை மபா்மிய அவனைச்‌ கவரில்‌ நங்தம்‌ என்று அரித்துக்‌ கொல்ல வேண்டும்‌ இரு, பொறுமையாய்‌ இரு. முதலில்‌ துர. கம்‌ செய்த நண்பன்‌, பின்புதான்‌ அவனைத்‌: தண்டிவவள்‌. இன்னும்‌ கூட அவளுக்காக ஒரு ன்ன சாப்ட்‌ கிணி மனன்‌ இருப்‌: பதை நினைத்து, இத்த நேரத்திலும்‌ சரித்‌

தான்‌,

'மூன்னால்‌ போன புல்லட்டைப்‌ பரித்க தும்‌ மண்டும்‌ முழுக்‌ இில்லிப்பை கண்‌ தான்‌. சிவ௩.. “சே. இது நம்‌. பிரமை. அவன்‌ யாரோ. அவன்‌ என்னை குறிவைத்‌ இருந்தால்‌ ஸ்டெப்னி போடும்போதே செய்திருக்க. முடியும்‌”. என்று எண்ணிக்‌ கொண்டே மேலும்‌ வேகமாய்‌ அவனை: ஓவர்‌ டேக்‌ செய்தபோது, புல்லட்காரன்‌. தன்னைத்தான்‌ வேவு பார்க்கிறான்‌ என்று, தெரிந்தது... மேலும்‌ வேகத்தை கூட்டிப்‌ பறந்தான்‌. அவனை விட சடுதியில்‌ தூறு: மீட்டர்‌ வந்துவிட, ரியர்விழவில்‌ பார்த்த போது, அவன்‌ இன்னும்‌ வேகத்தல்‌ பின்‌:

24 வ்கி 65200

தொடர்வது தெரித்தது, ஒருவேளை சும்மா விளையாட்டு காட்டுகறாலே... இம்மாதிரி ஹைவேயில்‌ எல்லாம்‌ எக்‌ ஓட்டுபவர்கள்‌. அர்‌ ஓட்டுபவர்களிடம்‌ விளையாடுவர்கள்‌. சிவா மெல்ல வேகத்தைக்‌ குறைத்துவிட்டு. மீண்டும்‌ ரியர்‌ வியூவில்‌ பாக்கி அவனும்‌. கொஞ்சம்‌ வேசத்தைக்‌ குறைந்து மெல்ல: நெருங்க, அவன்‌ கைநீட்டி. நில்‌ என்பது: போல சைவம்‌ காட்ட, அதை பறித்தும்‌ வேகத்தை அஇகப்படுத்தி ஏற, அவனும்‌. தொடர்ந்தால்‌

இன்னும்‌ ரெண்டே கிலோமீட்டர்தான்‌. பண்ணை வீடு வந்து விடும்‌. ரியர்ியவில்‌. பறிக்க யைக்‌, துத்திக்‌ கொ தெரிழ்வு.

உட

"தூறல்‌ வண்டி வர்‌ சதுர்‌ வேட்ட

தூம்‌ அப்துல்லா அவிட்‌ ஆவான்‌, துப்பாக்‌.

யத்‌ தயார்ப்படுத்தி அந்தக்‌ கால்வாய்‌. பகவா

நான்‌ என்று ஏவொவுக்கு: இப்போது பரிந்து லிட்‌ பது. நிக்மம்‌. அப்துல்லா போப்‌,

யம்‌ பிடித்துவிட்‌

டான்‌... அவல்‌ ஆள்‌ தான்‌! வேறு வழிலில்லை.

பின்னால்‌ பைக்கும்‌. துரத்த வேகத்தைக்‌,

படியே அந்தர்‌ சன்ன ரொடி

இரும்பிய வேகத்தில்‌ நடுரே

பெரிய கருங்கல்லை பாத்ததும்‌, சட்டென்று. என்ன செய்வது என்று தெரியாம, ப்றேய்கன்‌ மீது காலை வைப்பதற்கு பதிலாய்‌ மீஸ்டும்‌. ஆக்சிலேட்டரை அழுத்த, காரின்‌ முன்பக்க சக்கரம்‌ அந்த கருங்கல்லின்‌ மீது மோ ஒரு பஸ்உவீல்‌ மட்டும்‌ வண்டியை விட்டுப்‌

மிரித்தோடியது.. வண்டி. திலையிரந்து கொஞ்சம்‌ அந்தரத்தில்‌ பறந்து, நேராய்‌. அந்தம்‌ கால்வாய்‌ பரட்ஜின்‌ மீது பெரிய | உடன்‌ விழுங்க வேகத்த, மொத்த வாரும்‌ கடைந்து தூளாக, உட பிகணைவேயே தாழ்‌ வத்த பக்கறன்‌ ண்டியை திறுதிிட்டு பபபரப்பாய்‌ ஓர. வத்து பர்த்தண்‌, காரின்‌ ஏனசகர்‌ சட்டி்‌

மரிபில்‌ இரங்க இரர்‌ இருந்தான்‌, கும்மு அடி. ல்ல ஒருவன்‌ கால்வாய்‌ இரியாட்‌ போடு நகங்டுவிருந்தான்‌. அவ. வநுகே துப்பாக்கு அவாதையாம்க்‌. இடந்து என்வ செய்வதென்று தெரியா மல்‌, ஒருகணம்‌. நின்றவன்‌. சண்டளில்‌, பொட்டேருத்தில்‌ இருந்த ஒரு பிரீப்கேஸ்‌. கண்ணில்‌ பட்டத

மெல்ல வந்து அனைத்‌ இறந்து பாத்தான்‌. வர்கள்‌, மெல்ல சற்றும்‌. முற்றும்‌ பரித்தவிட்டு பெட்டியை எடுத்து வைத்துக்‌ கொஸ்டு வண்டியை.

சந்தமாம்‌. "ஏக்லே என்றான்‌. பின்பக்கம்‌ டிக்‌ இறந்திருக்கறது. சொல்வதற்காகவே

முன்னா ஸ்டன்ட்‌ செய்து

என்று சிவாவுக்கு

வரை... திரைப்படத்‌ துறையில்‌ புத்தம்‌ புதிய ஆளுமையை யதர்த்தமாய்‌ வெளிப்படுத்திய இயக்குநர்‌ பாலாவின்‌: பலம்‌, பலவீனத்தை அவாது நண்பரும்‌, மத்திரிகையாளரும ஜெ.பிஸ்மி பட்டியவிடுகிறள்‌, "இது எங்கள்‌ நட்பின்‌: மீதான நம்பிக்கை மற்றும்‌ அவரின்‌: அடுத்தகட்ட வளர்ச்சிக்கான வரைபடம்‌”” என்ற முன்னுரையோடு...

ப்ளஸ்‌.

ஓடபுந்தகங்கள்‌ வடிப்பது அவருக்கு, ஒரு தவம்‌ (முன்பு)

ஓவெளிறாட்டு. கதையை உருவாமல்‌

முவிடிகளிலிருந்து (இருடாமல்‌) தன்‌: தக்இலிருந்து கதை:

ளைச்‌ சுற்றியுள்ள யதி

பச்‌ செதுக்குவது, *படம்பிடுப்பின்‌ போது வெவிப்படும்‌ ஸமை

*முல்லி நடிகர்களைப்‌ பெயர்‌ சொல்லி ஒருமைலி வாங்குவது

ஓத கரஷளக்கு இப்படி தடிக்க வேல

அழைத்து வேலை

இம்‌ என்று நடித்துக்‌ காட்ட மாட்டார்‌ அவர்களைப்‌ பலவிதங்களில்‌ நடிக்கவைத்‌. துத்‌ தேவையா இந்டம்இயால்‌ நடிகனின்‌ நடப்பாணுமையை.

வெளிக்கொணள்வது,

(தை எடுத்துக்‌ கொள்வ,

*டுவிமா வெளிச்சம்‌ படாத புதுமுகம்‌. கைத்‌ துணித்து நடிக்க வைப்பது. ஒம்‌ களிடம்‌ மட்டுமே, தம்‌ தைப்‌ படர்ந்துகொள்வது.

(ம ஓத்த டத்தனை உடையவர்‌ த்தை, விருப்பத்‌

'சேதூவில்‌ தொடங்கி, 'நான்‌ கடவுள்‌! | -.] (மிப 11-1ப

ஒரு படத்துக்கும்‌ இன்னொரு படத்து? 'டைவெலியை மிக அதிகம்‌ வை)

அலைவது, *தப்பாவவர்களையும்‌ உடனே தம்ப அலல்‌ வைத்துக்‌ கொள்வதும்‌, அவர்களை தலைமேல்‌ தூல்‌வவைத்துக்‌ கொண்டா வதும்‌, உண்மை தெரியவருகையில்‌, வருத்தப்படுவதும்‌. வருடனும்‌ ஒட்டாமல்‌ தனித்இருப்பதா ஓல இழப்புக்களைத்‌ நந்த முன்கோபம்‌

௪:௧௮ இயக்குநராகப்‌ பரிக்கல்‌, கடத்த, (இறத அவரிடம்‌ கசல்‌ இலல்குநராக இருந்த இன்றைய இக்கு அமி! ஆமோதிக்க)

இயக்குநர்களை வருங்கால படுபிடி போல்‌

அபிபகாலங்களில்‌: புத்தகங்கள்‌. வாசிப்பதை நிறுத்திக்‌ கொண்டது. தவல்‌ தத்தம்‌ போல செய்வத வன்னி (பஷில்‌ சமரன்‌ ரெக்வரிடு டான்ஸ்‌]

கதையை பலவீனமாக,

அதனாலேயே

பணிந்து வி!

இஇட்டமிட்டபடி படத்தை முடிக்காமல்‌, வருடல்கல்லல்‌ இழுத்தடிப்பது,

*.ஒரு கலைஞஷலான இவர்‌ தற்போது, தவாரிப்பானராக மாறி இருப்பது,

- ஜெ.பிஸ்மி

'தாள்கோனிலில்‌ ஒரு பேக்கரியில்‌ பொருட்களை வாங்லபோது, பேப்பரில்‌ கட்டிக்‌ கொடுத்தார்‌ அதன்‌. கரிமையானர்‌, “ஏம்பா கேம்‌, பிஸ்கட்‌, வாங்க, மனிகை சாமான்‌ மாதிர்‌ பேப்பர்ல இப்படி மடிச்சத்த்தியே?. மினாஸ்டிக்‌ கேர்பேக்குல மாடர்னா. பொட்டும்‌ குடு”: என்று கேட்டபோது; "ஏம்மா, ஊருக்கு புதுசா. இது: 'ஷெட்ராஸ்‌ இல்லே. நாங்க மாடர்னா. பிளாஸ்டிக்கில்‌ கொடுத்தா மாமனள்‌ விட்டுக்கு போனிட்டு வந்தா மாதர நம்மள ஒதும்‌இடுவாங்க..செல்லங்கக்கு அந்த கலெக்டர்‌ ஜீப்ல வருவாரார. (இல்ல பரிதா போட்டு பொம்பன மாதம்‌ வருவான்னு தெரியாது. உனக்கு பை வேணும்னா துணிப்பையோ பெப்பர்‌ 'பையோ தனியா வாங்க. பிளாஸ்டிக்‌ பை இந்த மாவட்டத்திலேயே கெடைக்காம என்ற்‌. பிளாஸ்டிக்‌ பைகளை: ஒதுக்க மாவட்டமா? அதிசயத்தோடு விசாரித்தோம்‌. விடிவியயாய்ப்‌ பள்த்தோம்‌. மக்கடையிலிருத்து பெரிய மனிகைல்‌ கடை வதை, சறில்கடைலிலிருந்து கடற்கரை வரை எங்கும்‌. ஒரு துண்டு மினாஸ்டிக்கம்‌ கண்ணில்‌ படவில்லை.

இந்த அஇிசயத்தை எப்படி சாத்திய முடித்தது என்று மாவட்ட கலெல்டரை.

சந்தத்துல்‌ கேட்டபோது... "நம்மைத்‌ தாங்க வளர்க்கும்‌ இந்தப்‌: பூமி தமது ஆஇி தாய்‌. நாம்‌ அதன்‌: முதல்வர்கள்‌ அல்லவா? பூமி அழிவது! மனித இனத்தின்‌ அழிவுதானோ பூம்‌ 'வெப்பமயமாவதைத்‌ தடுக்க, மண்‌: அதன்‌ வளத்தை இழக்காமல்‌ இருஃ்-, நம்ம சனங்க கேஸ்ரர்‌, டி.பி. என்று அவதப்படா மலிகக்க, எனங்கன: சதகாத்தைக்‌ கொண்டு, என்னால்‌. 28 ஸ்திர

முடிந்ததைச்‌ செய்ய முயன்றே அதான்‌ பிலாஸ்டிக்‌ ஒழிப்புப்‌ போராட்டம்‌” என்டுதார்‌ மாவட்ட. ஆட்சியர்‌ இராஜேந்திர ரத்னா ஐ.ஏ.எஸ்‌. ராஜஸ்தானைச்‌ சேர்ந்த இந்த.

கலெக்டர்‌ கொஞ்சில்‌ கொஞ்ரித்‌ தமிழ்‌: பேகன்‌. “என்னோடு என்‌ கொரல்களும்‌, தொண்டு நிறுவனங்களும்‌,

மங்களும்‌ சேர்ந்தே உழைத்தனர்‌"

நிலைமையை பேடிப்பேரிப்‌ புரிய வைத்தோம்‌. மறுத்த வியயாரிகளும்கு 10 கபால்‌ வரை அபராதம்‌ போட்டோம்‌. பொது இடத்தில்‌: பிளாஸ்டிக்‌ போடும்‌ மக்கள்‌ மீதும்‌ நடவடிக்கை எடுத்தோம்‌”! என்ற்‌,

வேறு என்னென்ன வழிலில்‌ பொரராடி இந்தப்‌ பிளாஸ்டிக்‌ உபயோகத்தை மாற்தினிகள்‌ என்றோம்‌. அவர்‌ பட்டியலே போடத்‌ தக்‌ ஆணி.

1) 1௯௮௦ லோகோக்கள்‌ மாவட்டம்‌ முழுதும்‌ ஓட்டினோம்‌.

ணரா.

(இந்தியாவின்‌ மற்ற எந்தப்‌ பகு பகம்‌ சல்‌ என்றும்‌ அன

கிழக்கு மாநிலங்கள்‌. இ; வார்ச்சிக்‌ கழகம்‌, சத்றுலாப்‌ பயணி. களை அதிக அளவில்‌ ஏர்ப்பதற்காக,

வட கிழக்கு இந்தியாவுல

கான சிறப்புத்‌ திட்டம்‌ ஒன்‌ றச்‌. செயல்‌

படுத்தி வருகிறது. நபள்டு வங்கியின்‌ குவுஹத்தி (அஸ்ஸாம்‌) பிராந்தி 'வலகத்தில்‌ பணிபுசித்த சோமசத்‌ ஷில்லாங்‌ (மேகாலயா) அலுவலகத்தில்‌ பணியரற்றிய பாலசந்திரனும்‌ தங்கள; (டைய நூன்றாண்டுகால வட கிழக்கு 2 (இந்திய அனுபவங்களைப்‌ பகிர்த்துகொள்‌ கிறார்கள்‌.

இலுமே அடர்த்தியான. இருக்கும்‌ கிழங்கா

யயிதோரா, மூன்று வன:

ஆவே விலங்கு சரணாலயங்களும்‌ அற்புத ஜம்ப்‌ சென்று விலங்குகளைப்‌ பாக்க முடி. யும்‌ என்றாலு।

செய்தபடி சென்று மிக அருலல்‌ ஒற்‌: £றைக்‌ கொம்பு காண்டா மிருகத்தைப்‌: யார்க்‌ த்ரில்‌: வேறு எங்கும்‌ இடைக்‌ கழா

வை. காட்டுக்குள்‌.

, யானை மீது சவாரி

மேதகலவர, முழுக்க முழுங்க பழல்‌ மனத்து மகள்‌ வர்கம்‌ மனைய்‌ ல்தான்‌ உலல்லேயே அடிகமான மழை பொழிவதாகப்‌ பதிவால்‌ இகுக்றெு பொழிததது என்று சொல்லப்படுதெத, அறவரயவமான அிவப்பு இன்னா வெளிமிடப்படவில்லை. இடைகில்‌ ஒரு பள்சத்த்த மதுக்‌

பல்கும்‌

பிரதேச மாதிலம்‌. சப்பல்‌

தான்‌ மழை

டப்‌

மவுன அங்கே.

இங்கிருந்து மலைப்பாதையில்‌ 40

ராமும்‌ ஓ.ம. பயணம்‌, மவுன்பின்‌ ாமில்‌ உள்ள

இன்னொரு டுரிஸ்ட்‌ அட்ராக்ஷன்‌ வெந்த!

'இிரப்புஞ்சிலிலிருந்து குமார்‌ 20 இ.மி. சிசஸிட்‌. அதை,

மேகாலயா பெண்மணியை மதுரைக்காரத்‌ தமிழ. மலை உர்சியில்‌ அளமந்‌

ரத்‌இல்‌ உள்ளது. சிரா நடத்துபவர்‌

மணந்து கொண்ட விஸ்‌, துள்ள ஈரா ரிசளிட்டிலிருந்து பாத்தால்‌,

பருதி. []

ஒரு பக்கம்‌ அழகான மலைப்‌: இன்னொரு பக்கம்‌ பங்களாதேஷ்‌: யும்‌ ஜாம்புப்‌ படிமங்களை லான பகுநிகளில்‌ ஆரு

அவல்நாட்டு டரிஸ்ட